Regulamin

REGULAMIN SERWISU EUROHERMES.PL dla przedsiębiorców

1. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

1.1. Operator:

Eurohermes Sp. z o.o.
Żytnia 8
41-205 Sosnowiec
NIP 6443515752 KRS: 0000607049
Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1.2. Użytkownik: peuodmiot nie będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93), który spełnia warunki Regulaminu, dla którego utworzone zostało Konto w wyniku rejestracji bądź który w jakikolwiek inny sposób uzyskał dostęp do Serwisu EUROHERMES.PL.

1.3. Serwis EUROHERMES.PL: prowadzony przez Operatora serwis internetowy, utrzymywany w domenie Eurohermes.pl , dostępny również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Operatora bądź jego partnerów na podstawie którego Użytkownicy mogą zlecić Operatorowi wykonanie Usługi.

1.4. Konto: prowadzone dla Użytkownika przez Operatora pod unikalną nazwą (login) konto, będące zbiorem zasobów, w którym są gromadzone dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu EUROHERMES.PL.

1.5. Usługa: świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na podstawie niniejszego regulaminu usługa umożliwiająca Użytkownikowi złożenie zamówienia odbioru, przemieszczania i doręczenia bądź przewozu przesyłki przez Przewoźnika w ramach jego działalności oraz na podstawie Regulaminu Przewoźnika.

1.6. Przewoźnik: podmiot prowadzący zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi działalność, której przedmiot stanowi świadczenie usług miejskich i krajowych w zakresie przewożenia i doręczania przesyłek bez pobrania gotówki lub „za pobraniem” oraz usług międzynarodowych (Usługi Przewoźnika) któremu można złożyć zamówienie odbioru, przemieszczania i doręczenia przesyłki w ramach Serwisu EUROHERMES.PL.

1.7. Regulamin Przewoźnika: całość regulacji wydanych przez Przewoźnika oraz wskazanych w Serwisie EUROHERMES.PL, określających zasady świadczenia Usług Przewoźnika.

1.8. Regulamin: niniejszy regulamin Serwisu EUROHERMES.PL.

1.9. Adresat: osoba, do której kierowana jest przesyłka w ramach Usługi Przewoźnika.

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

2.1. Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu EUROHERMES.PL.

2.2. Z Serwisu EUROHERMES.PL mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Dany Przewoźnik może jednak zastrzec w Regulaminie Przewoźnika, że nie będzie świadczyć swoich usług na rzecz osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego; w takim zakresie użytkownik będący konsumentem powinien powstrzymać się od zamawiania takich Usług Przewoźnika. Za osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej powinny działać osoby upoważnione.

2.3. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu przed skorzystaniem z Serwisu EUROHERMES.PL.

3. ZAŁOŻENIE I UTRZYMYWANIE KONTA

3.1. W celu pełnego korzystania ze wszystkich usług Serwisu EUROHERMES.PL Użytkownik powinien utworzyć Konto bądź rejestrować się do Serwisu EUROHERMES.PL.

3.2. Aby założyć Konto, należy wypełnić formularz dostępny w Serwisie EUROHERMES.PL, w tym określić hasło do Konta, zaakceptować Regulamin i wybrać odpowiednią opcję potwierdzającą chęć założenia Konta (rejestracja).

3.3. Utworzenie Konta zostanie potwierdzone przez Operatora. Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, równoznaczne jest z zawarciem umowy na świadczenie usług elektronicznych na zasadach określonych w Regulaminie.

3.4. Użytkownik może także uzyskać dostęp do Serwisu EUROHERMES.PL w ramach innych serwisów internetowych, prowadzonych przez Operatora bądź partnerów Operatora, poprzez które można korzystać z Usługi. Każdorazowe skorzystanie z takiego dostępu i skorzystanie z Usługi będzie rozumiane jako zawarcie umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.5. Operator może uzależnić utworzenie Konta bądź dostępność wybranych funkcjonalności od weryfikacji prawdziwości danych podanych przy zakładaniu Konta. Weryfikacja danych jest warunkiem dokonywania rozliczeń z Operatorem po wykonaniu Usługi. W celu weryfikacji danych należy przesłać :

 • w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej – Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
 • w przypadku spółek: akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, partnerskiej i jawnej, a także fundacji i stowarzyszenia wpisanych do rejestru przedsiębiorców – numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • w przypadku spółki cywilnej – Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) spółki,
 • w przypadku innej działalności (prawnik, lekarz, rolnik) – Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

W uzasadnionych przypadkach Operator może zażądać okazania oryginałów dokumentów, o których mowa powyżej.

Użytkownik zostanie powiadomiony o fakcie pozytywnej weryfikacji.

3.6. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła).

3.7. Operator może odmówić utworzenia Konta dla osoby, która w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia umowy lub umów z Operatorem oraz w przypadku, gdy dane podawane w procesie rejestracji wskazują, że są to informacje nieprawdziwe.

3.8. Na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłane będą, w związku z prowadzeniem Konta, wiadomości systemowe. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości zawierających ofertę Serwisu EUROHERMES.PL bądź inne treści reklamowe. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przesyłanie innych dodatkowych wiadomości – zgodnie z bieżącą ofertą Operatora.

3.9. Użytkownik w terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 3.3 może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed upływem terminu – z zastrzeżeniem zdania następnego). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi i jest bezskuteczne, jeżeli przed otrzymaniem oświadczenia o odstąpieniu rozpoczęto wykonywanie Usługi za zgodą Użytkownika.

3.10. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie aktualizować swoje dane podane w celu utworzenia Konta w każdym przypadku ich zmiany. Zmiana danych nie może polegać na zmianie osoby, dla której zostało utworzone Konto.

4. ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI

4.1. Po zalogowaniu się do Konta, Użytkownik może zlecić Operatorowi wykonanie Usługi.

4.2. W celu zlecenia wykonania usługi, Użytkownik:

 • loguje się do Serwisu EUROHERMES.PL w oparciu o udostępnione mu narzędzia,
 • wypełnia formularz podając wymagane do wyceny dane,
 • wybiera Usługę Przewoźnika, z której chce skorzystać,
 • zatwierdza zlecenie Usługi Operatorowi.

Dodatkowo Użytkownik, którego dane nie zostały zweryfikowane, dokonuje wpłaty należności ustalonej na podstawie podanych przez niego informacji.

4.3. Zlecenie Operatorowi wykonania Usługi oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu Przewoźnika.

4.4. W związku ze zleceniem Usługi, Użytkownik powinien postępować zgodnie z Regulaminem Przewoźnika w celu umożliwienia mu wykonania Usługi Przewoźnika.

4.5. Użytkownik odpowiada za wybór Przewoźnika, jak również za prawidłowość przekazanych Przewoźnikowi danych w celu wykonania usługi oraz za podejmowane czynności zgodnie z Regulaminem Przewoźnika.

4.6. O przyjęciu realizacji usługi Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością wysłaną na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

4.7. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Serwis EUROHERMES.PL zostaje przekazany list przewozowy; Użytkownik korzystając z usługi Przewoźnika zobowiązany jest posługiwać się wyłącznie tak przekazanym listem przewozowym.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

5.1. Operator ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usługi.

5.2. Operator zapewnia, że w ramach Serwisu EUROHERMES.PL zawiera umowę z Przewoźnikiem na rzecz Użytkownika na warunkach określonych w Regulaminie Przewoźnika, na podstawie której Użytkownik będzie mógł się domagać od Przewoźnika wykonania Usługi Przewoźnika.

5.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wybór Przewoźnika ani nienależyte wykonanie usługi przez Przewoźnika chyba, że jest ono skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za legalność działalności Przewoźnika, w tym posiadanie przez niego wymaganych zezwoleń, dokonania stosownych zgłoszeń bądź spełnienia innych warunków formalnych prowadzenia działalności.

5.4. Reklamacje oraz uwagi dotyczące Usługi Przewoźnika Użytkownik zgłasza bezpośrednio Przewoźnikowi, według zasad określonych w Regulaminie Przewoźnika.

5.5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania i skutki działań Użytkownika podjętych w związku ze zleceniem wykonania usługi Przewoźnika, w szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • podanie przez Użytkownika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych, w tym danych związanych z nadaniem przesyłki,
 • nieprzekazanie przesyłki Przewoźnikowi,
 • naruszenie przez Użytkownika Regulaminu Przewoźnika.
 • naruszenie przez Użytkownika Regulaminu.

5.6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Adresata, w szczególności za przyjęcie przez niego kierowanej do niego przesyłki czy uiszczenia kwoty za pobraniem.

5.7. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawidłowych danych (w szczególności dotyczących wagi bądź gabarytów przesyłki), nie uniemożliwiających wykonania Usługi ani Usługi Przewoźnika, Zlecenie zostanie przyjęte, jednakże Użytkownik zostanie obciążony dodatkowymi opłatami zgodnie z cennikiem lub Regulaminem Przewoźnika.

6. PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA

6.1. Prowadzenie Konta Użytkownika w serwisie EUROHERMES.PL jest bezpłatne.

6.2. Użytkownik zobowiązany jest rozliczyć się z Operatorem z tytułu wykonania Usługi, zgodnie z cennikiem, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu (w tym również co do wynagrodzenia za usługi dodatkowe) bądź indywidualną ofertą, jeżeli taka została złożona Użytkownikowi przez Operatora.

6.3. Z zastrzeżeniem ust. 6.5. i ust. 6.11 Operator będzie dokonywał rozliczeń z Użytkownikiem za okresy miesięczne (miesiące kalendarzowe) lub 2-tygodniowe (w przypadku złożenia i zaakceptowania przez Użytkownika indywidualnej oferty). Operator wystawiać będzie na Użytkownika fakturę VAT zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, na kwotę w wysokości wynikającej z cennika. W każdym czasie użytkownik może zażądać wystawienia odrębnej faktury dokumentującej konkretną wybraną Usługę lub Usługi.

6.4. Termin płatności faktur wystawionych przez Operatora na Użytkownika wynosi 7 dni od daty wystawienia (dotyczy Użytkowników dokonujących rozliczeń za okresy miesięczne lub 2-tygodniowe).

6.5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności wobec Użytkowników niezweryfikowanych, Operator może zażądać od Użytkownika dokonania płatności przed wykonaniem Usługi. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie oznaczać, że Usługa nie zostanie przyjęta do realizacji.

6.6. W przypadku, gdy wykonanie usługi Przewoźnika wymaga dokonania dopłaty (w szczególności w przypadku, o którym mowa w punkcie 5.7.), Użytkownik zostanie obciążony dodatkową opłatą.

6.7. W przypadku przesyłek za pobraniem, których zasady realizacji określa Regulamin Przewoźnika, niniejszym Użytkownik upoważnia Operatora do odbioru w jego imieniu kwoty pobrania i przekazania na rzecz Użytkownika. Odebrane przez Operatora środki są przekazywane na rzecz Użytkownika w terminie 10 dni roboczych od dnia pobrania należności od Adresata, na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Użytkownik wyraża zgodę na potrącenie przez Operatora jego wierzytelności wobec Użytkownika z kwoty za pobraniem, należnej Użytkownikowi.

6.8. Płatności za pośrednictwem systemu płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, za pomocą którego następuje realizacja płatności i zgodnie z instrukcjami agenta rozliczeniowego.

6.9. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzenia miesięcznego limitu kwotowego dla rozliczeń płatnych po zakończeniu miesiąca. W takim wypadku jeśli kwota należności Użytkownika na rzecz Operatora przekroczy ustalony limit, Operator może zażądać zapłaty tej należności i do czasu dokonania zapłaty przez Użytkownika uzależnić dalsze świadczenie Usług od dokonania zapłaty przed wykonaniem Usługi.

7. POLITYKA PRZERW TECHNICZNYCH

Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu EUROHERMES.PL. Przy tak złożonym systemie informatycznym jak Serwis EUROHERMES.PL mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Operator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Operator dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące nienależytego funkcjonowania Serwisu EUROHERMES.PL oraz usług Operatora wysyłając e-mail na adres: info@eurohermes.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Eurohermes sp. z o.o., Żytnia 10, 41-205 Sosnowiec z dopiskiem „reklamacja EUROHERMES.PL”.

8.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta, numer transakcji bądź inne dane pozwalające na identyfikację Usługi bądź inne dane określające działanie Operatora stanowiące przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

8.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8.4. Operator rozpoznaje reklamację standardowo w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres e-mail przypisany do Konta lub podany w trakcie logowania.

9. ROZWIĄZANIE UMOWY

9.1. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres: info@eurohermes.pl lub pisemnie na adres Operatora. W takim wypadku umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, jednak nie wcześniej niż do czasu wykonania Usługi Przewoźnika oraz definitywnego rozliczenia wykonania Usługi (w tym dokonania zapłaty na rzecz Operatora z tytułu wystawionych faktur).

9.2. W przypadku naruszania postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku zaległości w płatnościach na rzecz Operatora powyżej 15 dni, Operator może zablokować możliwość składania zleceń za pośrednictwem Konta lub Umowa może zostać rozwiązana przez Operatora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w regulaminie.

10.2. Regulamin dostępny jest w Serwisie EUROHERMES.PL. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest pocztą elektroniczną.

10.3. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu EUROHERMES.PL. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie Serwisu EUROHERMES.PL i zawiadomienia Użytkownika. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu może wypowiedzieć umowę z Operatorem na zasadach przewidzianych w punkcie 9.1. Usługa zlecona przed wejściem w życie zmian, zostanie wykonana na dotychczasowych zasadach.

10.4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. O ile nic innego wprost nie wynika z niniejszego dokumentu, poszczególne zwroty mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu Serwisu EUROHERMES.PL.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Adresatów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Operator. Dane osobowe Użytkowników i Adresatów są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Operatora Usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Operatora (w tym Serwisu EUROHERMES.PL), a także związanych ze świadczeniem usług przez Operatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Operator zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora danych osobowych innemu niż Operator administratorowi danych.

5. Dane osobowe Użytkowników i Adresatów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników i Adresatów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Operatora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkowników i Adresatów przez Operatora w ramach Serwisu EUROHERMES.PL usług.

6. Dane osobowe Nadawców i Adresatów, korzystających z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu EUROHERMES.PL są przekazywane Przewoźnikom wskazanym każdorazowo przez Nadawców w procesie zlecania Usługi. Przekazanie danych osobowych następuje:

a) na podstawie umów zawartych pomiędzy Operatorem a Przewoźnikami,

b) niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika wszystkich opisanych Regulaminem oraz Regulaminem Przewoźnika działań wymaganych do nadania przesyłki,

c) w celu obsługi procesu przesłania przesyłki nadanej przez Nadawcę do Adresata, w tym umożliwienia komunikacji pomiędzy Przewoźnikiem a Nadawcą i Adresatem.

7. Dane osobowe Użytkowników i Adresatów są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia tj. 10.09.2012

Usługi kurierskie „od drzwi do drzwi” realizujemy przy wsparciu:

GLS
UPS
DHL

Bezpieczeństwo przesyłek

Twoje przesyłki są ubezpieczone standardowo do wartości 2000 zł lub 520 EUR bez dodatkowych opłat.

Przejrzyste zasady, jasna cena

Do naszych usług nie doliczamy żadnych ukrytych kosztów ani dopłat.

Rozwiązania dla biznesu

Prowadzisz firmę? Chcesz rozwinąć skrzydła w Niemczech albo całej Europie? Z nami to możliwe. więcej

Przesyłki z Niemiec do Polski

Polujesz na jakaś okazję na niemieckim eBay ale koszty wysyłki do Polski są zbyt drogie?


Z myślą o kupujących na eBay, Polonii i osobach pracujących w Niemczech EuroHermes.pl przygotował specjalną ofertę na przesyłki kurierskie z Niemiec do Polski.


3 kilogramowa paczka z Niemiec do Polski już od 5,90 EUR.